Contact

De informatie op deze site wordt door ons met zorg samengesteld en gecontroleerd. Desalniettemin is het mogelijk dat deze onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Dinvest sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het bezoek aan dinvest.nl, uit het gebruik van dinvest.nl, van de door haar op dinvest.nl aangeboden diensten en/of van de informatie die via dinvest.nl is verkregen.

Copyright

Dinvest is houder van de auteurs- en databankrechten op alle onderdelen van deze site, zoals teksten, illustraties, lay-out, data en techniek. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dinvest is verveelvoudigen, openbaar maken, opvragen en/of hergebruiken, anders dan voor eigen gebruik overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van Dinvest, niet toegestaan.

Contact | Disclaimer | © 2009 Dinvest